Nộp văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh năm 2021 - Bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo số 548/TB-ĐHKT ngày 23/02/2021 về việc nộp văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh năm 2021 - Bậc đào tạo thạc sĩCăn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN, ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế thông báo về việc nộp văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh năm 2021 - bậc đào tạo thạc sĩ, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Học viên không có nguyện vọng học hoặc đã học nhưng không Đạt học phần tiếng Anh cơ bản do Nhà trường tổ chức và chưa nộp văn bằng/chứng chỉ về Phòng Đào tạo.

2. Văn bằng/chứng chỉ:

- Chứng chỉ IELTS/Cambridge Exam: 01 bản chứng thực bản sao đúng với bản chính.

- Văn bằng/chứng chỉ khác: 02 bản photo.

Yêu cầu:

- Học viên ghi mã số học viên, ký và ghi rõ họ tên vào mặt sau 01 bản văn bằng/chứng chỉ;

- Chứng chỉ tiếng Anh được cấp bởi các cơ sở được ĐHQGHN công nhận: theo Thông báo số 173/ĐHKT-ĐT ngày 15/1/2021 về việc Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ tiếng Anh được sử dụng cho công tác đào tạo đại học và sau đại học (http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/UEB/27047/UEBNEWS.htm);

- Chứng chỉ tiếng Anh phải còn hiệu lực sử dụng ít nhất 1 tháng tại thời điểm nộp. Văn bằng/chứng chỉ hợp lệ có giá trị trong toàn khóa học.

3. Thời gian: Nhà trường thu theo 4 đợt sau:

  • Đợt 1: 01/03/2021 - 10/03/2021
  • Đợt 2: 19/04/2021 - 23/04/2021
  • Đợt 3: 12/07/2021 - 16/07/2021
  • Đợt 4: 04/10/2021 - 08/10/2021

(Sáng từ 8h30 đến 11h00; chiều từ 14h30 đến 16h30)
 

4. Thời hạn:

- Học viên nộp văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh trước khi nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ ít nhất 1 tháng. Trong trường hợp nộp muộn, Nhà trường không chịu trách nhiệm về tiến độ tốt nghiệp của học viên.

- Học viên có thể nộp chứng chỉ tiếng Anh trước thời hạn theo thông báo trên nếu chứng chỉ hết hiệu lực sử dụng (2 năm tính từ ngày thi) trước ngày 01/03/2021.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ms. Lê Thị Dung, Phòng Đào tạo.

(Phòng 401, nhà E4; email: dungle.ueb@vnu.edu.vn, điện thoại: 0243.754.7506 - máy lẻ 504).

Download Thông báo tại đây>>> 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN