Trang Công tác sinh viên
 
Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế

Quyết định số 735/QĐ-ĐHKT ngày 15/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Kèm theo Quyết định số 735/QĐ-ĐHKT ngày 15/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thay thế Quyết định số 344/QĐ-ĐHKT ngày 27/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)
 Xem chi tiết nội dung Quy định tại đây 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN