Trang Công tác sinh viên
 
Quy định về việc quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN

Quy định số 5249/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/12/2014 của ĐHQGHN.


>>> Xem hoặc Download quyết định tại đây

Trường ĐHKT - ĐHQGHN