Trang Công tác sinh viên
 
Quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cho SV/HV/NCS tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNTrường Đại học Kinh tế ban hành Quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cho SV/HV/NCS tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (kèm theo Quyết định số 3897/QĐ-ĐHKT ngày 07/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế).

>> Xem nội dung chi tiết tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN