Đào tạo ngắn hạn
 
Trường ĐHKT công bố trọng số nội dung và cấu trúc đề thi

Nhằm từng bước đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012 - 2013, Trường Đại học Kinh tế đã triển khai xây dựng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi kết thúc môn học cho tất cả các môn do Trường ĐHKT quản lý và giảng dạy.


Đợt học kỳ I năm học 2012 - 2013, đã có gần 100 môn học được xây dựng và công bố trọng số nội dung và cấu trúc đề thi. Đối tượng hưởng lợi lớn nhất từ hoạt động này chính là sinh viên đang theo học tại Trường. Ngoài đề cương môn học mà sinh viên đã được tiếp cận trước khi môn học bắt đầu, với trọng số nội dung và cấu trúc đề thi, sinh viên một lần nữa có cơ hội hiểu rõ hơn về mục tiêu môn học, tỷ trọng của các khối kiến thức trong môn học và dạng thức đề thi kết thúc môn học, từ đó có kế hoạch học tập và ôn tập hợp lý để đảm bảo đạt được mục tiêu/chuẩn đầu ra của môn học. Việc công bố trọng số nội dung và cấu trúc đề thi kết thúc môn học là một giải pháp hướng tới quản lý chất lượng dạy và học theo chuẩn quốc tế, góp phần hiện thức hóa phương thức quản trị theo sản phẩm đầu ra mà Trường ĐHKT đang thực hiện. 

Giảng viên, sinh viên Trường ĐHKT - ĐHQGHN nhấn vào đây để xem trọng số nội dung và cấu trúc đề thi các môn học.


Đối với các môn chưa công bố trọng số nội dung và cấu trúc đề thi, công tác ra đề thi kết thúc môn học vẫn được thực hiện như thông thường, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của ĐHQGHN và Trường ĐHKT.


Trung tâm ĐBCLGD - Trường ĐHKT