Đào tạo ngắn hạn
 
Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2012

Công văn số 1017/ĐHKT-TCNS ngày 23/5/2012 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

Căn cứ Thông báo số 50/HĐCDGSNN, ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về việc thông báo lịch và tập huấn xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2012;

Trường Đại học Kinh tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Phổ biến tiêu chuẩn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tới tất cả cán bộ trong đơn vị mình (Tiêu chuẩn tóm tắt Thông tư và Quyết định được gửi kèm theo Công văn này).

2. Tổ chức cho cán bộ đăng ký, gửi danh sách các cán bộ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2012 (kèm theo Đơn đăng ký của cán bộ theo mẫu 01) về Phòng Tổ chức Nhân sự trước ngày 12/6/2012.

Một số văn bản quy định về việc xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư được gửi kèm theo Công văn này, gồm có:

- Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg, ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

- Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT, ngày 17/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

- Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg, ngày 27/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư” ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg, ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công văn số 50/HĐCDGSNN, ngày 15/5/2012 của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước về việc Lịch và Tập huấn xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012.

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo triển khai công việc theo đúng thời gian quy định./.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN