Đào tạo ngắn hạn
 
Thông báo chuyển tiếp sinh đợt 2 năm 2010

Trường Đại học kinh tế, ĐHQGHN xin thông báo về việc chuyển tiếp sinh đợt 2 năm 2010 như sau:


I. Điều kiện chuyển tiếp sinh:
1.Chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ:

1.1. Sinh viên hệ chính quy của ĐHQGHN được xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau:

- Điểm trung bình chung các môn học toàn khoá đạt từ 7,0 trở lên; điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ 2 đối với các ngành Ngoại ngữ) của toàn khóa đạt từ 7,0 trở lên hoặc đạt yêu cầu môn Ngoại ngữ của kì thi tuyển sinh sau đại học ở ĐHQGHN;

- Tổng điểm trung bình chung các môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành (bao gồm khối kiến thức cơ sở của ngành, khối kiến thức chuyên ngành, khối kiến thức nghiệp vụ, khoá luận/thi tốt nghiệp) và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học (giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên, bài báo khoa học) đạt từ 8,0 trở lên; không có môn học nào thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành phải thi lại;

- Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ;

- Đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên từ cấp trường, khoa trực thuộc trở lên, hoặc có bài báo đăng (toàn văn) trên tạp chí khoa học, tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) cấp cơ sở, quốc gia, quốc tế, hoặc có khoá luận tốt nghiệp đạt từ 9,5 điểm trở lên.

- Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo sau đại học của ĐHQGHN chấp nhận;

1. 2. Sinh viên hệ chính quy của các cơ sở đào tạo đại học không thuộc ĐHQGHN được xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau:

- Điểm trung bình chung các môn học toàn khoá đạt từ 8,0 trở lên; điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ 2 đối với các ngành Ngoại ngữ) của toàn khóa đạt từ 8,0 trở lên hoặc đạt yêu cầu môn Ngoại ngữ của kì thi tuyển sinh sau đại học ở ĐHQGHN;

- Tổng điểm trung bình chung các môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành (bao gồm khối kiến thức cơ sở của ngành, khối kiến thức chuyên ngành, khối kiến thức nghiệp vụ, khoá luận/thi tốt nghiệp) và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học (giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên, bài báo khoa học) đạt từ 9,0 trở lên; không có môn học nào thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành phải thi lại;

- Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ;

- Đạt giải nghiên cứu khoa học sinh viên từ cấp trường trở lên, hoặc có bài báo đăng (toàn văn) trên tạp chí khoa học, tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) cấp quốc gia, quốc tế, hoặc có khoá luận tốt nghiệp đạt 10 điểm;

- Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo sau đại học của ĐHQGHN chấp nhận.

1.3. Sinh viên hệ chính quy của các cơ sở đào tạo đại học không thuộc ĐHQGHN nhưng có uy tín về chất lượng đào tạo của ngành đã học (ngành và cơ sở đào tạo cụ thể do Giám đốc ĐHQGHN quyết định) được xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ trong năm tốt nghiệp theo các điều kiện như đối với sinh viên hệ chính quy của ĐHQGHN.

2. Chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ:

2.1. Học viên cao học của ĐHQGHN được xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau:

- Điểm trung bình chung các môn học ở bậc đào tạo thạc sĩ đạt từ 8,0 trở lên; điểm môn Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ 2 đối với các ngành Ngoại ngữ) đạt từ 7,0 trở lên hoặc đạt yêu cầu môn Ngoại ngữ của kì thi tuyển sinh sau đại học ở ĐHQGHN;

- Tổng điểm trung bình chung các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học (bài báo khoa học) đạt từ 8,5 trở lên; không có môn học nào thuộc khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành đạt dưới 7,0 điểm ở lần thi thứ nhất;

- Luận văn tốt nghiệp đạt từ 9,5 điểm trở lên và được Hội đồng chấm luận văn nhất trí đề nghị cho chuyển tiếp đào tạo tiến sĩ;

- Hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn, không phải tạm ngừng học tập hoặc kéo dài thời gian học tập, bảo vệ luận văn;

- Có ít nhất một bài báo phù hợp với đề tài nghiên cứu, đã được công bố (toàn văn) trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) cấp quốc gia, quốc tế;

- Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ đúng với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ;

- Có ý kiến đề nghị của cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho chuyển tiếp đào tạo tiến sĩ;

- Được cơ quan quản lí (nếu là cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước) đồng ý cho chuyển tiếp đào tạo tiến sĩ;

- Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo sau đại học của ĐHQGHN chấp nhận.

2.2. Học viên cao học của các cơ sở đào tạo sau đại học không thuộc ĐHQGHN được xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau:

- Điểm trung bình chung các môn học ở bậc đào tạo thạc sĩ đạt từ 9,0 trở lên; điểm môn Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ 2 đối với các ngành Ngoại ngữ) đạt từ 8,0 trở lên hoặc đạt yêu cầu môn Ngoại ngữ của kì thi tuyển sinh sau đại học ở ĐHQGHN;

- Tổng điểm trung bình chung các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học (bài báo khoa học) đạt từ 9,0 trở lên; không có môn học nào thuộc khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành đạt dưới 8,0 điểm ở lần thi thứ nhất;

- Luận văn tốt nghiệp đạt 10 điểm và được Hội đồng chấm luận văn nhất trí đề nghị cho chuyển tiếp đào tạo tiến sĩ;

- Hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn, không phải tạm ngừng học tập hoặc kéo dài thời gian học tập, bảo vệ luận văn;

- Có ít nhất một bài báo phù hợp với đề tài nghiên cứu, đã được công bố (toàn văn) trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) cấp quốc gia, quốc tế;

- Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ đúng với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ;

- Có ý kiến đề nghị của cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho chuyển tiếp đào tạo tiến sĩ;

- Được cơ quan quản lí (nếu là cán bộ cơ quan nhà nước) đồng ý cho chuyển tiếp đào tạo tiến sĩ;

- Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo sau đại học của ĐHQGHN chấp nhận.

2.3. Sinh viên hệ chính quy của ĐHQGHN được xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau:

- Điểm trung bình chung các môn học toàn khoá đạt từ 8,0 trở lên; điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ 2 đối với các ngành Ngoại ngữ) của toàn khóa đạt từ 8,0 trở lên hoặc đạt yêu cầu môn Ngoại ngữ của kì thi tuyển sinh sau đại học ở ĐHQGHN;

- Tổng điểm trung bình chung các môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành (bao gồm khối kiến thức cơ sở của ngành, khối kiến thức chuyên ngành, khối kiến thức nghiệp vụ, khoá luận/thi tốt nghiệp) và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học (giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên, bài báo khoa học) đạt từ 9,0 trở lên; không có môn học nào thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành phải thi lại;

- Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ;

- Đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên từ cấp trường, khoa trực thuộc trở lên hoặc có bài báo đăng (toàn văn) trên tạp chí khoa học, tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) cấp quốc gia, quốc tế hoặc có khoá luận tốt nghiệp đạt 10 điểm;

- Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo sau đại học của ĐHQGHN chấp nhận.

2.4. Sinh viên hệ chính quy, học viên cao học của các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học không thuộc ĐHQGHN nhưng có uy tín về chất lượng đào tạo của ngành/chuyên ngành đã học (ngành/chuyên ngành và cơ sở đào tạo cụ thể do Giám đốc ĐHQGHN quyết định) được xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ trong năm tốt nghiệp theo các điều kiện như đối với sinh viên hệ chính quy, học viên cao học của ĐHQGHN.

3. Mức điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học được quy định như sau:

3.1. Đối với công trình nghiên cứu khoa học sinh viên:

- Đạt giải thưởng cấp ĐHQGHN hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo:

  • Giải nhất: 0,4 điểm
  • Giải nhì: 0,3 điểm
  • Giải ba: 0,2 điểm
  • Giải khuyến khích: 0,1 điểm

- Đạt giải thưởng cấp trường hoặc cấp khoa trực thuộc:

  • Giải nhất: 0,2 điểm
  • Giải nhì: 0,1 điểm
  • Giải ba: 0,05 điểm

3.2. Đối với bài báo khoa học đăng ở tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện):

  • Cấp quốc tế: 0,4 điểm
  • Cấp quốc gia: 0,3 điểm
  • Cấp cơ sở: 0,2 điểm

3.3. Mức điểm thưởng cho các thành tích khác về nghiên cứu khoa học do Giám đốc ĐHQGHN xem xét, quyết định cụ thể cho từng trường hợp.

Nếu sinh viên, học viên cao học có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học và các thành tích nghiên cứu khoa học khác được tính thưởng thì chỉ được cộng điểm thưởng một lần ở mức thưởng cao nhất.

II. Thời gian và địa điểm nhận Hồ sơ xét tuyển:

1. Thời gian: Từ ngày 15/06/2010 đến ngày 05/07/2010

2. Địa điểm: Phòng 504 nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội,

Điện thoại: 04. 37547506 (504, 524)

>> Download mẫu Đơn xin chuyển tiếp tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN