Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Minh Đạo

Tên luận án: Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam thực trạng và định hướng phát triển


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Đạo

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 30/05/1977

4. Nơi sinh: Ninh Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2224/QĐ-ĐHKT ngày 3/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: CV số 2927/ĐHQGHN-ĐT ngày 07/9/2018 cho phép ông Nguyễn Minh Đạo được đánh giá chuyên đề tiến sĩ

7. Tên đề tài luận án: Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam thực trạng và định hướng phát triển

8. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh 9. Mã số: 9340101.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Văn Hải

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về TĐKTNN ở Việt Nam; Hệ thống hóa được cấu trúc của mô hình TĐKTNN; Đánh giá được thực trạng và nguyên nhân tồn tại của mô hình TĐKTNN ở Việt Nam; Đề xuất mô hình TĐKTNN trong bối cảnh mới và các kiến nghị và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hoạt động của mô hình TĐKTNN mới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Đây là tài liệu hữu ích cho hoạt động thực tế của các TĐKTNN và là tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá và quản lý hiệu quả của mô hình TĐKTNN.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Kinh tế Nhà nước.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

  1.  Nguyễn Minh Đạo (2018), "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng và giải pháp", Tạp chí Kinh tế và dự báo, (23), tr. 25-28.
  2. Nguyễn Minh Đạo (2018), "Bàn về mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế", Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, (523), tr. 67-69.
  3. Nguyễn Minh Đạo (2011), "Tập đoàn kinh tế nhà nước: Cần những câu trả lời", Tạp chí Tài chính - doanh nghiệp, (8), tr. 15-17.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN