Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án của NCS Nguyễn Bạch Đằng

Đề tài: Đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Bạch Đằng

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 4-2-1960

4. Nơi sinh: Ninh Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 5475/ QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2014

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên luận án: Đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê
  • Hướng dẫn 2: PGS.TS. Phạm Thị Hồng Điệp

 

>> Xem tóm tắt luận án tại đây 


UEB_net