Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Đặng Công Hoàn

Tên luận án: Phát triển dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt cho khu vực dân cư ở Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Công Hoàn

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 09/03/1977

4. Nơi sinh: Nghệ An:

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2592/QĐ-ĐHKT ngày 14/12/2012 cùa Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế-Đại học Quốc Gia Hà Nội.

6.Tên đơn vị đào tạo: Khoa Kinh tế Chính Trị-Trường Đại học Kinh tế-Đại học quốc gia Hà Nội.

7. Tên luận án: “Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho khu vực Dân cư ở Việt Nam”

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:
  • PGS TS Nguyễn Ngọc Thanh
  • TS Lê Trung Thành

>>> Xem tóm tắt luận án tại đây


UEB_net