Trang Đào tạo sau đại học
 
Công nhận bổ sung học viên cao học năm thứ nhất năm học 2011-2012

Quyết định số 2791/QĐ-ĐHKT ngày 30/12/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2657/QĐ-ĐHKT về việc công nhận bổ sung thí sinh trúng tuyển trong kì thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2011;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận bổ sung 01 học viên cao học năm thứ nhất năm học 2011-2012, trúng tuyển đợt tháng 11/2011 có tên sau:

Họ tên: Nguyễn Thị Hải Yến                  Mã học viên: 11058613

Sinh ngày: 12/10/1976                          Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Nơi sinh: Hà Tĩnh

Điều 2. Các Ông (bà) Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng KH-TC, Chủ nhiệm khoa KTCT và học viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
>>
Quyết định số 2791/QĐ-ĐHKT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN