Trang Đào tạo sau đại học
 
Danh sách học viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần Học kỳ I năm học 2020 – 2021

Thông báo số 1014/TB-ĐHKT ngày 02/04/2021 về việc danh sách học viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2020 – 2021


Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia về việc Ban hành quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5725/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định một số nội dung về tổ chức đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN;

Căn cứ vào danh sách điểm danh, điểm thành phần các học phần học kỳ I năm học 2020-2021;

Trường Đại học Kinh tế thông báo những học viên có tên trong danh sách kèm theo không đủ điều kiện để dự thi học phần và làm bài tập lớn, học kỳ I năm học 2020-2021 (đợt 2) (công bố lần 3) theo công văn 758/TB-ĐHKT ngày 18/3/2021 về lịch thi bổ sung bậc đào tạo thạc sĩ, học kỳ I năm học 2020-2021 (Đợt 2) tổ chức thi ngày 17/4/2021.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN