Trang Đào tạo sau đại học
 
Danh sách học viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần Học kỳ I năm học 2020 – 2021

Thông báo số 267/TB-ĐHKT ngày 27/1/2021 về việc danh sách học viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2020 – 2021


Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia về việc Ban hành quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5725/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định một số nội dung về tổ chức đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN;

Căn cứ vào danh sách điểm danh, điểm thành phần các học phần học kỳ I năm học 2020-2021;

Trường Đại học Kinh tế thông báo những học viên có tên trong danh sách kèm theo không đủ điều kiện để dự thi học phần, học kỳ I năm học 2020-2021 (đợt 2) (công bố lần 2).

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN