Trang Đào tạo sau đại học
 
Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2012 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn số 77/HD-ĐT ngày 12/2/2012 của Đại học Quốc gia Hà Nội


Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) xin gửi tới các trường, viện thành viên, các khoa và trung tâm trực thuộc của ĐHQGHN (sau đây gọi chung là đơn vị đào tạo SĐH) văn bản: “Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2012 của Đại học Quốc gia Hà Nội” nhằm cụ thể hoá công tác tuyển sinh SĐH năm 2012.

Hướng dẫn này tập trung vào các nội dung sau:

1. TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH  

3. DANH MỤC CÁC MÔN THI VÀ ĐỀ CƯƠNG MÔN THI

4. MÔN THI NGOẠI NGỮ VÀ TỔ CHỨC THI LẤY CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ  

5. BỔ TÚC KIẾN THỨC

6. CHUYỂN TIẾP SINH

7. ĐĂNG KÍ DỰ THI
8. LÀM ĐỀ THI5

9. TỔ CHỨC COI THI, CHẤM THI

10. ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ CHUYÊN MÔN

11. CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI

12. XÉT TUYỂN VÀ CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

13. TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

14. KINH PHÍ TUYỂN SINH 

PHỤ LỤC


>> Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.


UEB_net