Trang Đào tạo sau đại học
 
Danh mục các môn học bổ túc kiến thức thi tuyển sinh vào hệ đào tạo sau đại học Trường ĐH Kinh tế

Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số 162/ĐHKT-TB-SĐH ngày 15 tháng 2 năm 2008.


I. NHÓM 5 MÔN

TT

Ngành/môn học

Số tín chỉ

I.

NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ

15 tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3 Tín chỉ

2

Kinh tế vĩ mô

3 Tín chỉ

3

Lịch sử các học thuyết kinh tế

3 Tín chỉ

4

Kinh tế học phát triển

3 Tín chỉ

5

Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi

3 Tín chỉ

II.

NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

14 tín chỉ

1

   Kinh tế vi mô

3 Tín chỉ 

2

   Kinh tế vĩ mô

3 Tín chỉ

3

   Kinh tế học quốc tế  

3 Tín chỉ

4

   Thương mại quốc tế 

3 Tín chỉ

5

   Đầu tư quốc tế 

2 Tín chỉ

III.

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 tín chỉ

1

   Kinh tế vi mô

3 Tín chỉ

2

   Kinh tế vĩ mô

3 Tín chỉ

3

   Quản trị học  

3 Tín chỉ

4

   Nguyên lý Quản trị kinh doanh

3 Tín chỉ

5

   Nguyên lý Marketing

3 Tín chỉ

 II. NHÓM 9 MÔN

TT

Ngành/môn học

Số tín chỉ

I.

NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ

26 tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3 Tín chỉ

2

Kinh tế vĩ mô

3 Tín chỉ

3

Lịch sử các học thuyết kinh tế

3 Tín chỉ

4

Kinh tế học phát triển

3 Tín chỉ

5

Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi

3 Tín chỉ

6

Kinh tế học quốc tế

2 Tín chỉ

7

Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng

3 Tín chỉ

8

Kinh tế học công cộng

3 Tín chỉ

9

Kinh tế học môi trường

3 Tín chỉ

II.

NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

26 tín chỉ

1

   Kinh tế vi mô

3 Tín chỉ 

2

   Kinh tế vĩ mô

3 Tín chỉ

3

   Kinh tế học quốc tế  

3 Tín chỉ

4

   Thương mại quốc tế 

3 Tín chỉ

5

   Đầu tư quốc tế 

2 Tín chỉ

6

   Tài chính quốc tế 

3 Tín chỉ

7

   Kinh doanh quốc tế

3 Tín chỉ

8

   Kinh tế học tiền tệ ngân hàng

3 Tín chỉ

9

   Kinh tế học công cộng

3 Tín chỉ

III.

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

27 tín chỉ

1

   Kinh tế vi mô

3 Tín chỉ

2

   Kinh tế vĩ mô

3 Tín chỉ

3

   Quản trị học  

3 Tín chỉ

4

   Nguyên lý Quản trị kinh doanh

3 Tín chỉ

5

   Nguyên lý Marketing

3 Tín chỉ

6

   Nguyên lý kế toán 

3 Tín chỉ

7

   Quản trị tài chính

3 Tín chỉ

8

   Quản trị nguồn nhân lực

3 Tín chỉ

9

   Quản trị chiến lược 

3 Tín chỉ

  III. NHÓM 12 MÔN

TT

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

34 tín chỉ

1

     Kinh tế vi mô  

3 Tín chỉ

2

     Kinh tế vĩ mô

3 Tín chỉ

3

     Quản trị học  

3 Tín chỉ

4

     Nguyên lý Quản trị kinh doanh

3 Tín chỉ

5

     Nguyên lý Marketing

3 Tín chỉ

6

     Nguyên lý kế toán 

3 Tín chỉ

7

     Quản trị tài chính

3 Tín chỉ

8

     Quản trị nguồn nhân lực

3 Tín chỉ

9

     Quản trị chiến lược 

3 Tín chỉ

10

     Quản trị sản xuất và tác nghiệp

2 Tín chỉ

11

     Quản trị chất lượng

2 Tín chỉ

12

      Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng

3 Tín chỉ

 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN