Trang Đào tạo sau đại học
 
Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.


>>> Xem hoặc tải văn bản tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN