Trang Đào tạo sau đại học
 
Quy định một số nội dung về đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Ban hành kèm theo Quyết định số 5725/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN>>> Chi tiết xem
tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN