Trang Đào tạo sau đại học
 
Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN

Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.


>> Download quy chế tại đây.


Đại học Quốc gia Hà Nội