Trang Đào tạo sau đại học
 
Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2014 của ĐHQGHN

Hướng dẫn số 86/HD-ĐT ký ngày 8/1/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội.>> Download hướng dẫn
tại đây.