Trang Đào tạo sau đại học
 
Hướng dẫn về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc ban hành Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN (Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017). Quy định này hướng dẫn việc xét tuyển để tiếp nhận người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào học tập tại các chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).


Quy định này hướng dẫn các đối tượng đăng ký học theo các chương trình dài hạn như sau:

>> Quyết định số 4848/QĐ

I. Điều kiện nhập học

1. Có đủ trình độ và năng lực học vấn, chuyên môn đáp ứng các yêu cầu học tập, nghiên cứu của chương trình đào tạo:

1.1 Đối với bậc đào tạo đại học: LHS đã tốt nghiệp đạt kết quả tốt chương trình trung học phổ thông hoặc tương đương với mức điểm đáp ứng yêu cầu đào tạo của chương trình.

1.2 Đối với bậc đào tạo thạc sĩ: LHS đã tốt nghiệp đạt kết quả tốt bậc đại học ngành đúng, ngành phù hợp hoặc ngành gần với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ đăng ký dự tuyển hoặc đáp ứng các yêu cầu theo quy định đặc thù của chuyên ngành đào tạo.

1.3 Đối với bậc đào tạo tiến sĩ: LHS đã tốt nghiệp loại giỏi trở lên bậc đại học ngành đúng với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ đăng ký dự học; hoặc tốt bậc thạc sỹ ngành đúng, ngành phù hợp hoặc ngành gần với chuyên ngành đào tạo đăng ký dự tuyển hoặc đáp ứng các yêu cầu theo quy định đặc thù của chuyên ngành đào tạo và đáp ứng yêu cầu về bài báo khoa học, công trình nghiên cứu đã được công bố trên các tạp trí khoa học chuyên ngành phù hợp, có thư giới thiệu đáp ứng quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành của ĐHQGHN.

1.4. Đối với LHS đến ĐHQGHN học chuyển tiếp theo chương trình trao đổi được ký kết giữa ĐHQGHN với trường đại học nước ngoài, việc tiếp nhận và bố trí học tập thực hiện theo văn bản thoả thuận giữa hai bên.Việc đánh giá trình độ và năng lực học vấn, chuyên môn của LHS do đơn vị đào tạo thực hiện thông qua thẩm định hồ sơ và kiểm tra phỏng vấn trực tiếp (nếu cần).

Lưu ý: văn bằng nước ngoài phải được Cục Qquản lý chất lượng công nhận.

2. Có đủ trình độ tiếng Việt hoặc ngoại ngữ (nếu theo học chương trình đào tạo được thực hiện bằng ngoại ngữ tương ứng) đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của chương trình đào tạo:

2.1. Đối với sinh viên học bằng tiếng Việt:

- Có chứng nhận tiếng Việt tương đương bậc 4/6 trở lên theo khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài do Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN cấp hoặc các đơn vị được Bộ GD&ĐT cho phép cấp.

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Việt ở nước ngoài.

- Có bằng THPT/đại học/thạc sỹ/tiến sỹ mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập bằng tiếng Việt.

- Có chứng nhận hoàn thành khóa học dự bị tiếng việt do Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN cấp hoặc các đơn vị được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo dự bị tiếng Việt cấp.

2.2. Đối với sinh viên quốc tế học bằng ngoại ngữ khác:

- Là công dân nước có ngôn ngữ chính thức là thứ tiếng sử dụng trong chương trình dự tuyển.

- Có chứng nhận ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậcdùng cho Việt Nam do cơ sở được ĐHQGHN cấp hoặc chướng chỉ noại ngữ quốc tế tương ứng

- Có bằng THPT/đại học/thạc sỹ/tiến sỹ mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập tương ứng với ngôn ngữ sử dụng tromg chương trình dự tuyển.

- Sinh viên quốc tế chưa có minh chứng về trình độ tiếng Việt hoặc ngoại ngữ khác theo quy định nói trên phải dự thi kiểm tra trình độ tiếng Việt hoặc ngoại ngữ khác (phù hợp với ngoại ngữ giảng dạy trong chương trình đào tạo) do Trường Đại học KHXH&NV (đối với tiếng Việt) và Trường Đại học Ngoại ngữ (đối với ngoại ngữ khác) tổ chức thực hiện

3. Đủ sức khoẻ để học tập, nghiên cứu theo xác nhận của các tổ chức y tế có thẩm quyền

4. Có đủ khả năng về tài chính đảm bảo học tập, nghiên cứu và sinh
hoạt.

5. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, không vi phạm pháp luật Việt Nam và nước sở tại.

II. Hồ sơ nộp cho đơn vị đào tạo

1. Đối với sinh viên xin học bậc đại học

1. Đơn xin nhập học (theo mẫu 1);

2. Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương có công chứng (kèm bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh).

3. Bản sao học bạ hoặc bảng điểm bậc trung học phổ thông hoặc tương đương có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (kèm
bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh).

4. Giấy chứng nhận kết quả học tập đã tích luỹ tại trường đại học nước ngoài hoặc Việt Nam (nếu có).

5. Chứng chỉ trình độ tiếng Việt hoặc ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

6. Giấy xác nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Việt Nam cấp.

7. Cam kết về khả năng tài chính đảm bảo học tập, nghiên cứu, sinh hoạt.

8. Bốn (4) ảnh cỡ 4x6 cm (ảnh chụp không quá 6 tháng trước khi gửi đơn xin nhập học).

2. Đối với sinh viên xin học bậc thạc sĩ

1. Đơn xin nhập học (theo mẫu 2);

2. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng (kèm bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh).

3. Bảng điểm bậc đào tạo đại học có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (kèm bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh).

4. Giấy chứng nhận kết quả học tập bậc thạc sĩ đã tích luỹ tại trường đại học nước ngoài, hoặc Việt Nam (nếu có).

5. Chứng chỉ trình độ tiếng Việt hoặc ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

6. Giấy xác nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Việt Nam cấp.

7. Cam kết về khả năng tài chính đảm bảo học tập, nghiên cứu, sinh hoạt.

8. Bốn (4) ảnh cỡ 4x6 cm (ảnh chụp không quá 6 tháng trước khi gửi đơn xin nhập học).

3. Đối với sinh viên xin học bậc đào tạo tiến sĩ

1. Đơn xin nhập học (theo mẫu 2);

2. Bản sao bằng tốt nghiệp thạc sĩ hoặc đại học có công chứng (kèm bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh).

3. Bảng điểm bậc đào tạo thạc sĩ hoặc đại học có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (kèm bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh).

4. Giấy chứng nhận kết quả học tập bậc thạc sĩ, tiến sĩ đã tích luỹ tại trường đại học nước ngoài hoặc Việt Nam (nếu có).

5. Danh mục và bản sao các bài báo khoa học đã công bố.

6. Đề cương nghiên cứu tại ĐHQGHN (viết bằng tiếng Việt hoặc
tiếng Anh).

7. Chứng chỉ trình độ tiếng Việt hoặc ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

8. Ít nhất 01 thư giới thiệu của hai nhà khoa học (một người Việt Nam, một người nước ngoài) cùng chuyên ngành đăng ký nhập học.

9. Giấy xác nhận sức khoẻ do các cơ quan y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Việt Nam cấp.

10. Cam kết về khả năng tài chính đảm bảo học tập, nghiên cứu, sinh hoạt.

11. Bốn (4) ảnh cỡ 4x6 cm (ảnh chụp không quá 6 tháng trước khi gửi đơn xin nhập học)


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN