Thông tin cho cán bộ
 
Kế hoạch rà soát, bổ sung thông tin cho website ĐHKT năm 2012

Thực hiện kế hoạch rà soát, bổ sung thông tin giới thiệu Trường ĐHKT lên website nhà trường định kỳ hàng năm, Bộ phận Truyền thông xin thông báo kế hoạch thực hiện công việc năm 2012 như sau:


Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế       

Thực hiện kế hoạch rà soát, bổ sung thông tin giới thiệu Trường ĐHKT lên website nhà trường định kỳ hàng năm, Bộ phận Truyền thông xin thông báo kế hoạch thực hiện công việc năm 2012 như sau:

1. Nội dung công việc:

- Các đơn vị triển khai rà soát các thông tin giới thiệu về đơn vị mình và thông tin liên quan do đơn vị phụ trách. Cụ thể:

TT
Đơn vị

Công việc/ Loại thông tin

Xem thông tin chi tiết tại link từ website ĐHKT

1.                   

Các phòng, ban, bộ phận

Rà soát, bổ sung:

1. Thông tin giới thiệu đơn vị;

2. Danh sách cán bộ thuộc đơn vị + ảnh cán bộ (đối với CB chưa có ảnh trên web hoặc cần thay ảnh mới).

Ngoài các thông tin của đơn vị, Phòng NCKH&HTPT rà soát các thông tin tại mục: Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường ĐHKT

­    Phòng Hành chính - Tổng hợp

­    Phòng Tổ chức Nhân sự

­    Phòng Đào tạo

­    Phòng Kế hoạch - Tài chính

­    Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển

­    Ban Thanh tra

­    Bộ phận Truyền thông

­    Bộ phận Tạp chí - Xuất bản

­    Bộ phận Công nghệ Thông tin

2.                   

Các khoa
Rà soát, bổ sung:

- Thông tin giới thiệu đơn vị;

- Danh sách cán bộ theo nhóm: văn phòng, các bộ môn, Hội đồng KH&ĐT khoa + ảnh cán bộ (đối với CB chưa có ảnh trên web hoặc cần thay ảnh mới).

- Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

- Khoa Quản trị Kinh doanh

- Khoa Tài chính - Ngân hàng

- Khoa Kinh tế Phát triển

- Khoa Kinh tế Chính trị

3.                   

Các trung tâm

Rà soát, bổ sung:

- Thông tin giới thiệu đơn vị

- Danh sách cán bộ + ảnh cán bộ (đối với CB chưa có ảnh trên web hoặc cần thay ảnh mới).

-   Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

­- Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách

­- Trung tâm Nghiên cứu Đầu tư Nước ngoài

­ -Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Quốc tế

­    Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh

­    Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

­    Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

­    Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

4.                   

Các tổ chức đảng, đoàn thể

Rà soát, bổ sung:

- Thông tin giới thiệu tổ chức đảng, đoàn thể

- Danh sách Ban chấp hành

- Bổ sung, cập nhật thông tin các câu lạc bộ sinh viên trực thuộc Hội sinh viên

- Đảng bộ

- Công đoàn

- Đoàn Thanh niên CSHCM

- Hội Sinh viên

- Hội Cựu sinh viên

5.                   

Các giảng viên ĐHKT

- Rà soát, bổ sung Lý lịch khoa học bằng tiếng Việt và tiếng Anh dựa trên các bản đã công bố trên website nhà trường

 

Cách thức thực hiện: Các đơn vị, cá nhân vào các đường link trên tải thông tin về để rà soát, bổ sung/ chỉnh sửa trên nội dung hiện có (đánh dấu màu đối với phần bổ sung để tiện theo dõi).

2. Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 24/8/2012.

3. Sản phẩm:
3.1 Sản phẩm của các đơn vị: 02 bản giới thiệu đơn vị hoàn chỉnh, gồm:

§1 bản cứng có chữ ký của lãnh đạo đơn vị. Nơi nhận: Chị Phạm Thúy Diệp, chuyên viên Bộ phận Truyền thông, Phòng 702, nhà E4, ĐHKT.

§1 bản mềm và các ảnh (dạng file *.jpg) gửi qua email: dieppt@vnu.edu.vn, news_ueb@vnu.edu.vn

3.2. Các lý lịch khoa học của giảng viên cần bổ sung, chỉnh sửa: Gửi trực tiếp cho Bộ phận Truyền thông qua email: dieppt@vnu.edu.vn, news_ueb@vnu.edu.vn
 

Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai công việc và thông báo cho giảng viên của đơn vị gửi thông tin cần bổ sung cho Bộ phận Truyền thông theo đúng thời gian nêu trên.

Ngoài thời gian trên, khi có sự thay đổi về thông tin giới thiệu đơn vị hoặc lý lịch khoa học của giảng viên trên website, đề nghị đơn vị/ giảng viên chủ động liên lạc với Bộ phận Truyền thông để kịp thời thay đổi, bổ sung.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị liên hệ trực tiếp với Bộ phận Truyền thông để được giải đáp.

>>> Xem chi tiết kế hoạch
tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN