Thông tin cho cán bộ
 
Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

Thông báo số 1018/ĐHKT-TCNS ký ngày 25/4/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Công văn số 73/HĐGSNN, ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019;

Trường Đại học Kinh tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Phổ biến tiêu chuẩn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tới tất cả cán bộ trong đơn vị mình (được quy định tại Chương II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018, của Thủ tướng Chính phủ kèm theo Công văn này).

2. Phổ biến Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tới tất cả cán bộ trong đơn vị mình (Công văn số 73/HĐGSNN, ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019 kèm theo Công văn này).

3. Tổ chức cho cán bộ đăng ký, gửi danh sách các cán bộ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 (kèm theo Đơn đăng ký của cán bộ - Mẫu 01 kèm theo Công văn này) về Phòng Tổ chức Nhân sự trước ngày 04/5/2019.

 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN