Thông tin cho cán bộ
 
Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN có 2 chỉ tiêu học bổng nghiên cứu sinh QH-2018

Ngày 4/7/2018, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2228/QĐ-ĐHQGHN về việc phân bổ chỉ tiêu học bổng nghiên cứu sinh khóa QH-2018 của ĐHQGHN cho các đơn vị đào tạo như sau:


STT

Đơn vị

Chỉ tiêu học bổng

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

2

2

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

4

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

1

4

Trường ĐH Công nghệ

2

5

Trường ĐH Kinh tế

2

6

Trường ĐH Giáo dục

1

7

Khoa Luật

1

8

Viện Việt Nam học và khoa học phát triển

1

9

Viện Công nghệ Thông tin

1

10

Viện Trần Nhân Tông

1

11

Viện Tài nguyên và Môi trường

1


Tổng:

17


VNU - Media