Thông tin cho cán bộ
 
Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐH Kinh tế, nhiệm kỳ 2017-2022

Quyết định số 1349/QĐ-ĐHKT ngày 14/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2017-2022.


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN, ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT, ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2363/QĐ-ĐHKT ngày 26/8/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển và Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế có chức năng tư vấn cho Hiệu trưởng các vấn đề về nghiên cứu khoa học và Đào tạo. Hội đồng làm việc theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Quy định về phân cấp quản lý và các Quy định về tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN