Thông tin cho cán bộ
 
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2019

Công văn số 1067/ĐHQGHN-KHCN ngày 30/3/2018 về đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2019 của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.


Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo kế hoạch đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp ĐHQGHN năm 2019 như sau:

1. Thời gian tiếp nhận đề xuất: 15/4/2018.

2. Mẫu đề xuất: Xem hoặc tải tại đây.

3. Định hướng

3.1. Đề xuất thuộc các chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN

 • Nghiên cứu Trung Quốc;
 • Nghiên cứu Phật học;
 • Nghiên cứu khoa học tính toán tin-sinh-dược;
 • Tích hợp và phát triển bền vững các nguồn năng lượng tái tạo;
 • Nghiên cứu định vị và phát triển khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam;
 • Nghiên cứu ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững;
 • Kinh tế học vĩ mô và chính sách kinh tế vĩ mô trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam;
 • Nghiên cứu và chế tạo các linh kiện micro-nano và mạch tích hợp ứng dụng trong các hệ thống đo lường, điều khiển, viễn thông và y tế.

3.2. Đề xuất có tính liên ngành, liên lĩnh vực theo các hội đồng chuyên môn cấp ĐHQGHN

 • Khoa học Nhân văn và Nghệ thuật;
 • Khoa học và Công nghệ Giáo dục;
 • Khoa học Xã hội và Hành vi;
 • Khoa học Quản trị và Kinh tế;
 • Khoa học và Công nghệ Sự sống;
 • Khoa học và Công nghệ Vật liệu và Năng lượng;
 • Khoa học và Công nghệ Trái đất và Môi trường;
 • Khoa học và Công nghệ Thông tin và Tính toán.

4. Tổ chức thực hiện

a) Chương trình nghiên cứu trọng điểm:

Mỗi chương trình/phòng thí nghiệm/trung tâm nghiên cứu trọng điểm xây dựng ít nhất 01 nhiệm vụ.

b) Nhiệm vụ theo các Hội đồng chuyên môn:

Đơn vị tổ chức xây dựng đề xuất, báo cáo ĐHQGHN để các Hội đồng chuyên môn xem xét theo quy định.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN