Trang tuyển sinh
 
Lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2020

Thông báo số 999/TB-ĐHKT ngày 6/5/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, cụ thể như sau:


Căn cứ Quy chế đào tạo tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 39/ĐHQGHN-ĐT ngày 8/01/2020 về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 36/HD-ĐHQGHN ngày 8/01/2020 về thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2020 như sau:

1. Thời gian và ngành:

1.1 Sáng 7h30 – 11h30 ngày 24/5/2020 (Chủ nhật)

  •  Ngành Tài chính - Ngân hàng

1.2 Chiều 13h30 – 15h30 ngày 24/5/2020 (Chủ nhật)

  • Ngành Kinh tế Quốc tế

1.3 Chiều 15h30 – 16h30 ngày 24/5/2020 (Chủ nhật)

  • Ngành Kinh tế Chính trị.

1.4 Chiều 16h30 – 18h30 ngày 24/5/2020 (Chủ nhật)

  • Ngành Quản trị Kinh doanh

2. Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

2.1 Phòng họp: P 510 nhà E4

2.2 Phòng chờ: P 511 nhà E4       
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN