Trang tuyển sinh
 
Dạng thức chung đề thi đánh giá năng lực để tuyển chọn người học sau đại học ở ĐHQGHN

Kèm theo Quyết định số 1819/QĐ-ĐHQGHN, ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN


1. Mô tả khái quát

Dạng thức chung đề thi là bản thiết kế xây dựng các đề thi chuẩn hóa theo hướng đánh giá các năng lực của người học làm căn cứ tuyển chọn người vào học sau đại học (SĐH).

Cụ thể, dạng thức chung đề thi SĐH mô tả số lượng câu hỏi, số phần trong đề thi, thời gian cho từng phần, mục tiêu đánh giá, lĩnh vực kiến thức, cấp độ năng lực đánh giá, phương pháp chấm điểm, phương pháp làm bài, và phương pháp tính điểm của bài thi.

Đề thi hướng đến đánh giá các năng lực cốt lõi cần thiết của bậc sau đại học bao gồm năng lực tư duy định tính và năng lực tư duy định lượng thông qua nội dung kiến thức ở bậc đại học và các kiến thức xã hội.

2. Cấu trúc đề thi

Đề thi được chia làm hai loại: đề thi dành cho tuyển sinh SĐH vào các chuyên ngành khối Khoa học xã hội và nhân văn và đề thi dành cho tuyển sinh SĐH vào các chuyên ngành khối Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

2.1 Cấu trúc chung

Đề thi bao gồm 2 phần là phần Viết luận và phần Trắc nghiệm.

Phần Viết luận yêu cầu ứng viên viết 1 bài luận (essay) khoảng 550-600 từ thể hiện năng lực lập luận, năng lực sáng tạo và động cơ học tập/nghiên cứu của ứng viên; Phần trắc nghiệm bao gồm phần chung cho 2 đề thi nhằm đánh giá khối kiến thức chung (thuộc kiến thức cơ bản của “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 và 2”) và phần riêng biệt cho khối ngành Khoa học tự nhiên, Công nghệ và khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn. Phần trắc nghiệm yêu cầu ứng viên trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn có 1 đáp án đúng duy nhất hoặc tự tìm ra đáp án.

Tổng thời gian làm bài là 150 phút, trong đó phần viết luận là 50 phút, phần trắc nghiệm là 100 phút.

Tổng số phần, số lượng câu hỏi và thời gian quy định đối với từng phần được mô tả chi tiết ở bảng sau:

2.2 Cấu trúc chi tiết đề thi đánh giá năng lực tuyển sinh SĐH vào khối ngành Khoa học tự nhiên, Công nghệ

 
Phần nội dung
Lĩnh vực kiến thức
Dạng thức câu hỏi
Số câu hỏi/bài
Đo lường năng lực (Mục tiêu đánh giá)

Phần 1. Thời gian làm bài: 50 phút

Viết luận

Lĩnh vực gần với ngành đăng ký: Khoa học tự nhiên, Công nghệ

Viết luận
1 bài

Năng lực lập luận, năng lực sáng tạo, động cơ học tập/nghiên cứu của người học

Phần 2. Thời gian làm bài: 100 phút

Tư duy định tính 1

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Đọc hiểu
Câu hỏi 4 lựa chọn/1 đáp án đúng duy nhất
15

Năng lực tư duy định tính ở các cấp độ hiểu, vận dụng, phân tích, suy luận, phản biện và đánh giá các vấn đề thông qua các bài đọc thuộc khối kiến thức về những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Tư duy định tính 2

Ngôn ngữ (Từ vựng – Ngữ pháp; Đọc hiểu)

Câu hỏi 4 lựa chọn/1 đáp án đúng duy nhất

5

Năng lực tư duy định tính ở các cấp độ hiểu, vận dụng, phân tích, suy luận và đánh giá thông qua ngôn ngữ

Logic học

Câu hỏi 4 lựa chọn/1 đáp án đúng duy nhất

5

Năng lực tư duy định tính ở các cấp độ hiểu, vận dụng, phân tích, suy luận, phản biện và đánh giá các vấn đề của logic học, trong đó tập trung chủ yếu ở các suy luận logic

Tư duy định lượng

Đại số tuyến tính, Giải tích (bao gồm phương trình vi phân), Xác suất thống kê

Câu hỏi 4 lựa chọn/1 đáp án đúng duy nhất

25

Năng lực tư duy định lượng ở các cấp độ hiểu, tổng hợp, đánh giá và vận dụng được các kiến thức thuộc lĩnh vực toán học và Khoa học tự nhiên để giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực kiến thức hoặc xuất phát từ thực tế cuộc sống phù hợp với trình độ chung của người đã tốt nghiệp đại học

Tổng
 
 
50 câu hỏi và 1 bài luận
 
 

2.3 Cấu trúc chi tiết đề thi đánh giá năng lực tuyển sinh SĐH vào khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn

 
Phần nội dung
Lĩnh vực kiến thức
Dạng thức câu hỏi
Số câu hỏi/bài
Đo lường năng lực (Mục tiêu đánh giá)

Phần 1. Thời gian làm bài: 50 phút

Viết luận

Lĩnh vực gần với ngành đăng ký: Khoa học xã hội, Luật, Kinh tế, Giáo dục

Viết luận
1 bài

Năng lực lập luận, năng lực sáng tạo, động cơ học tập/nghiên cứu của người học

Phần 2. Thời gian làm bài: 100 phút

Tư duy định tính 1

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Đọc hiểu
Câu hỏi 4 lựa chọn/1 đáp án đúng duy nhất
 
15

Năng lực tư duy định tính ở các cấp độ hiểu, vận dụng, phân tích, suy luận, phản biện và đánh giá các vấn đề thông qua các bài đọc thuộc khối kiến thức về những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Tư duy định tính 2

Ngôn ngữ (từ vựng – ngữ pháp; đọc hiểu)

Câu hỏi 4 lựa chọn/1 đáp án đúng duy nhất

5

Năng lực tư duy định tính ở các cấp độ hiểu, vận dụng, phân tích, suy luận và đánh giá thông qua ngôn ngữ

Logic học

Câu hỏi 4 lựa chọn/1 đáp án đúng duy nhất

15

Năng lực tư duy định tính ở các cấp độ hiểu, vận dụng, phân tích, suy luận, phản biện và đánh giá các vấn đề của logic học, trong đó tập trung chủ yếu ở các suy luận logic

Lịch sử - Văn hóa – Xã hội

Đọc hiểu

Câu hỏi 4 lựa chọn/1 đáp án đúng duy nhất

10

Năng lực tư duy định tính ở các cấp độ hiểu, vận dụng, phân tích, suy luận, phản biện và đánh giá các vấn đề thông qua các bài đọc thuộc lĩnh vực lịch sử, văn hóa và đời sống xã hội

Tư duy định lượng

Thống kê ứng dụng

Câu hỏi 4 lựa chọn/1 đáp án đúng duy nhất

5

Năng lực tư duy định lượng ở các cấp độ hiểu và vận dụng được các kiến thức về thống kê ứng dụng phù hợp với trình độ chung của người học đã tốt nghiệp đại học 

Tổng
 
 
50 câu và 1 bài luận
 
 

3. Phương pháp tính điểm

Tổng điểm của toàn bài thi là 150 điểm. Phần trắc nghiệm sẽ được tính điểm dựa trên tổng số câu trả lời đúng của thí sinh. Mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời không được điểm. Tổng điểm của phần trắc nghiệm là 100 điểm. Phần viết luận của thí sinh sẽ được chấm theo thang điểm 50.

4. Hình thức thi: Thi trên giấy.

5. Phiếu làm bài: Thí sinh làm bài trên Phiếu viết luận và Phiếu trắc nghiệm riêng biệt.

6. Phương pháp làm bài: Sau khi hoàn thành phần Viết luận, thí sinh nộp bài tại chỗ cho giám thị và tiếp tục thực hiện phần thi trắc nghiệm.

7. Phương pháp chấm điểm: Bài luận sẽ do tiểu ban chấm thi chấm điểm theo Hướng dẫn khung chấm điểm đã được xây dựng từ trước; các phần trắc nghiệm sẽ được chấm trên máy bằng các phần mềm thích hợp./.

>>> Tải về bản PDF


Ban Đào tạo, ĐHQGHN