Trang tuyển sinh
 
Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB – VNU) chính thức công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2021.


Căn cứ Công văn số 1017/BGDĐT-GDĐH ngày 16/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh các hình thức đào tạo của trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non và trình độ đại học năm 2021;
Căn cứ Công văn số 711/ĐHQGHN-ĐT ngày 19/3/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh các hình thức đào tạo trình độ đại học năm 2021;
Căn cứ Biên bản họp ngày 29/3/2021 của Hội đồng tuyển sinh ĐH năm 2021 của
Trường Đại học Kinh tế;
Trường Đại học Kinh tế kính gửi Đại học Quốc gia Hà Nội nội dung đề án tuyển sinh đại học năm 2021 như sau:
1. Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 (có đề án kèm theo).
2. Danh sách giảng viên cơ hữu (có Phụ lục 1 kèm theo).
3. Danh sách giảng viên thỉnh giảng (có Phụ lục 2 kèm theo).
4. Danh sách các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN được phân bổ chỉ tiêu xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Kinh tế năm 2021 (có Phụ lục 3 kèm theo).
Trường Đại học Kinh tế trân trọng kính gửi./.


Đại học Kinh tế - ĐHQGHN