Trang tuyển sinh
 
Tin tổ chức

Ngày 12/10/2010, Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHQGHN PGS.TS Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định số 2022 /QĐ-ĐHKT cử ông Sái Công Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, làm Phó Giám đốc phụ trách trung tâm đến khi có quyết định mới.Theo đó, ông Sái Công Hồng tiếp tục chỉ đạo các mảng việc đã được phân công; đồng thời, chỉ đạo triển khai các công việc và các hoạt động chung của Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục thuộc Trường ĐHKT.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


CB