Trang tuyển sinh
 
Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2013 của ĐHQGHN

Ngày 8/3/2013, ĐHQGHN đã ban hành quyết định số 680/QĐ-ĐT về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2013 cho các đơn vị đào tạo sau đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Danh sách cụ thể như sau:


>>> Tải về quyết định số 680/QĐ-ĐT

STT
Đơn vị đào tạo
Chỉ tiêu thạc sĩ
Chỉ tiêu tiến sĩ
1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

750
100
2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

900
80
3
Trường Đại học Ngoại ngữ
200
20
4

Trường Đại học Công nghệ

355
30
5

Trường Đại học Kinh tế

6
Trường Đại học Giáo dục
340
15
7
Khoa Luật
300
25
8
Khoa Sau đại học
60
0
9

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên LLCT

100
18
10

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

30
5
11

Viện Công nghệ Thông tin

40
0
12

Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

30
6
13
Viện Tin học Pháp ngữ
40
0
14

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

25
10
 
Tổng:
3.890
329
 

____________________

Tin liên quan:

- Thông tin tuyển sinh sau đại học năm 2013 của Trường Đại học Kinh tế


Hoàng Thị Thủy