Trang tuyển sinh
 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN: Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm 2019

Trường Đại học Kinh tế thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm 2019 như sau:


Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017, được sửa đổi bổ sung tên và một số điều theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Quy chế tuyển sinh);

Căn cứ Hướng dẫn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019;

Căn cứ Hướng dẫn số 718/HD-ĐHQGHN ngày 13/3/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ đề án tuyển sinh đại học năm 2019 theo Công văn số 630/ĐHKT-ĐTĐH ngày 12/3/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế;

Căn cứ Thông báo số 688/TB-ĐHKT ngày 19/3/2019 của Trường Đại học Kinh tế về việc thông báo tuyển sinh đại học năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp ngày 17/7/2019 của Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế;

Trường Đại học Kinh tế thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm 2019 như sau:

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển): 16.00 điểm (bao gồm tổng điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển tính hệ số 1, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực).

- Điểm xét tuyển tính theo thang điểm đã được công bố tại Đề án tuyển sinh đại học năm 2019 của Nhà trường, trong đó:

+ Chương đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/TT-BGDĐT (mã xét tuyển QHE40, QHE41, QHE42, QHE43, QHE44): điểm môn Tiếng Anh đạt từ 4.0/10.0 trở lên và nhân hệ số 2.

+ Chương trình liên kết quốc tế (mã xét tuyển QHE80): điểm môn Tiếng Anh đạt từ 6.0/10.0 trở lên và nhân hệ số 2.

Trân trọng thông báo./.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN