Trang tuyển sinh
 
ĐHKT thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017

Thông báo số 1909/TB-ĐHKT ngày 13/7/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh cao đẳng, đại học hệ chính quy;

Căn cứ công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ công bố ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1906/QĐ-ĐHKT ngày 13 tháng 7 năm 2017 về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để xét tuyển các ngành vào Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Trường Đại học Kinh tế thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để xét tuyển các ngành vào Trường Đại học Kinh tế. Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường (theo danh sách kèm theo); Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

STT

Ngành

Mã ngành

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm)

I

Chương trình đào tạo chuẩn

1

Kinh tế

52310101

16.5

2

Kinh tế phát triển

52310104

16.0

3

Kinh tế quốc tế

52310106

15.5

4

Quản trị kinh doanh

52340101

15.5

5

Tài chính-Ngân hàng

52340201

15.5

6

Kế toán

52340301

17.0

II

Chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT

7

Kinh tế quốc tế

52310106 CLC

15.5

8

Quản trị kinh doanh

52340101 CLC

15.5

9

Tài chính-Ngân hàng

52340201 CLC

15.5

Danh sách gồm 9 chương trình đào tạo./.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN