Trang tuyển sinh
 
THÔNG BÁO: Về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2021

Theo thông báo số 01/TB-HĐKH&ĐT của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;
Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở được bổ sung, sửa đổi một số điều tại Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức lấy ý kiến về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Kinh tế năm 2021. Danh sách đề cử được gửi kèm theo Thông báo này.
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế kính đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế xem xét và quyết định./.
>> Xem thông báo kèm danh sách đề cử thành viên tham gia chi tiết tại đây. 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN