Trang tuyển sinh
 
Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hội nhập” cho sinh viên năm học 2020 - 2021

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Tổ chức “Tuần lễ hội nhập” cho sinh viên năm học 2020 - 2021 như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo cơ hội để sinh viên khóa QH-2020 bước đầu tiếp xúc, tìm hiểu và có những ấn tượng tốt đẹp về Trường;

- Là dịp để lãnh đạo Nhà trường, giảng viên, nhà khoa học gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với sinh viên khóa QH-2020 những thông tin cơ bản, khái quát về Trường, các quy định và nhiệm vụ trọng tâm của nhà Trường;

- Cung cấp thông tin về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như các thông tin hữu ích khác có liên quan đến sinh viên đặc biệt là các chủ trương về đổi mới công tác hỗ trợ sinh viên tại Trường.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức “Tuần lễ hội nhập”cho sinh viên năm học 2020-2021 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học.

II. NỘI DUNG

1. Công tác chính trị tư tưởng

- Phổ biến, tuyên truyền đến sinh viên các nội dung cơ bản các kỳ họp của Quốc hội khóa XIV; các nội dung chính của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các đơn vị và Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế thời gian qua, trong đó chú ý một số vấn đề thời sự chính trị quan trọng như thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong học đường; vấn đề tuyên truyền giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học gắn với các nhiệm vụ cụ thể của trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

- Phổ biến để HSSV nắm được nội dung một số văn bản pháp quy quan trọng liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên như: Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số...

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật về an ninh, trật tự cho Tân sinh viên Trường

- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học được đề cập tại Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật Giáo dục đại học năm 2012, Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13; Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13….;

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; tổ chức hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, nhất là trang bị các kỹ năng, hiểu biết, để sinh viên ứng xử, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các thông tin xấu, độc hại, tác động tiêu cực môi trường mạng…

4. Phổ biến các quy chế công tác sinh viên, chế độ chính sách cho sinh viên như: Quy chế công tác sinh viên tại ĐHQG HN ban hành theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 5/1/2017, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, Quy định về chế độ chính sách của sinh viên, Quy chế sinh viên nội trú - ngoại trú, Quy định của Trường ĐH Kinh tế về thủ tục hành chính một cửa đối với sinh viên….

5. Phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo như: các quy chế, quy định về đào tạo, tư vấn về kế hoạch học tập ngoại ngữ bậc đại học cho sinh viên năm thứ nhất.

6. Công tác Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên

- Giới thiệu cơ cấu tổ chức, bộ máy, giới thiệu hoạt động của Đoàn Thanh niên , chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên trường học năm học 2020-2021;

- Hội Sinh viên và các CLB Tuyên truyền cho sinh viên về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện; cần đảm bảo các chế độ, chính sách cho sinh viên khi tham gia hoạt động tình nguyện;

- Giới thiệu sinh viên tham gia các hoạt động câu lạc bộ sở thích, văn hóa, văn nghệ do nhà trường tổ chức; giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện thân thể;

- Phổ biến, giới thiệu các nội dung khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1.   Thời gian: Ngày 19 và 20/10/2020 (Sáng từ  8h00’ đến 12h00’, chiều từ 14h00’ đến 17h00’)

2.   Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo - ĐHQGHN

>> Chi tiết trong phụ lục đính kèm

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN