Trang tuyển sinh
 
Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Kinh tế năm 2020

Thông báo số 2081/TB-ĐHKT ngày 3/8/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Thực hiện Lịch làm việc của Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN,

Ngày 29/7/2020, Hội đồng Giáo sư Cơ sở đã tiến hành họp dưới sự chủ tọa của GS.TS. Phan Huy Đường, Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đã thẩm định tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ sơ ứng viên; các văn bản sao chụp; thâm niên đào tạo và các kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học của ứng viên và quyết định danh sách ứng viên đủ điều kiện để trình bày báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định năng lực ngoại ngữ.

Ngày 03/8/2020, Hội đồng Giáo sư Cơ sở đã nghe các ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan, phối hợp với Trường Đại học Kinh tế thẩm định năng lực ngoại ngữ và các ứng viên đã trả lời các câu hỏi của Hội đồng Giáo sư Cơ sở. Sau khi trao đổi, đánh giá, Hội đồng đã biểu quyết công khai tại kỳ họp, thông qua ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn và bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả các ứng viên có tên sau đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020.

STT

Ứng viên

Năm sinh

Xét đạt tiêu chuẩn chức danh

Ngành

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

1

Trần Thị Thanh Tú

1976

Giáo sư

Kinh tế

Tài chính - Ngân hàng

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

2

Nguyễn Thị Thu Hoài

1976

Phó

Giáo sư

Kinh tế

Kinh tế Chính trị

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

3

Hoàng Thanh Tùng

1969

Phó

Giáo sư

Kinh tế

Quản trị Kinh doanh

Trường ĐH Lao động - Xã hội

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng thông báo./.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN