Trang tuyển sinh
 
Mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế tại Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Ngày 21/2/2017, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định số 558-QĐ/ĐHQGHN ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản lý Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế và hội nhập quốc tế, cùng với việc gia tăng nhanh chóng số lượng doanh nghiệp ở Việt Nam thì nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý kinh tế ngày càng trở nên cần thiết hơn. Trong thời gian qua, Trường ĐHKT - ĐHQGHN đã thực hiện chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế và nhiều học viên tốt nghiệp tại đây hiện đang giữ những vị trí cao trong các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp. Việc mở ngành Quản lý Kinh tế trình độ Tiến sĩ tại Trường ĐHKT - ĐHQGHN sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Tiến sĩ Quản lý Kinh tế và cung ứng nguồn nhân lực quản lý kinh tế có chất lượng cao. Do vậy, việc mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ Quản lý Kinh tế tại Trường ĐHKT nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội và yêu cầu phát triển của Việt Nam trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế là hoàn toàn cần thiết.

Quản lý Kinh tế là một chuyên ngành đào tạo mới và quan trọng của ĐHQGHN. Việc mở mã ngành Tiến sĩ Quản lý Kinh tế phù hợp với định hướng chiến lược của Trường ĐHKT, nhằm giữ vững quy mô đào tạo đại học và tăng quy mô đào tạo sau đại học, phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu và tiếp cận đến trình độ của các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Việc mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ Quản lý Kinh tế sẽ hiện thực hóa mục tiêu của Trường trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh. Đồng thời, việc mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ Quản lý Kinh tế còn góp phần thực hiện sứ mệnh của ĐHQGHN trở thành một trung tâm đào đạo đại học, sau đại học và nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, từng bước tiếp cận trình độ quốc tế. Vì thế, việc mở mã ngành đào tạo tiến sĩ phù hợp với quy hoạch tổng thể trong đào tạo, kế hoạch phát triển ngành/chuyên ngành và sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ, gắn liền với việc thực hiện chiến lược phát triển của đơn vị và của ĐHQGHN.


Trần Quang Tuyến (Khoa KTCT)