Thông tin cho sinh viên
 
Đảng bộ Trường ĐHKT tổ chức học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 khoá XI

Thực hiện hướng dẫn tại kế hoạch số 123-KH/ĐU của Đảng ủy ĐHQGHN, sáng ngày 17/9/2013, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khoá XI cho đảng viên toàn Đảng bộ.


GS.TS Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương đã trực tiếp truyền đạt và hướng dẫn nghiên cứu nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) gồm: (1) Nghị quyết Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; (2) Nghị quyết “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; (3) Kết luận Tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; (4) Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; (5) Kết luận “Một số vấn đề cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”. Trong đó, tập trung phân tích sâu Nghị quyết: “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.


GS.TS Hoàng Chí Bảo thuyết trình tại Hội nghị

Ngoài ra, GS. Hoàng Chí Bảo còn thông tin thêm một số vấn đề về sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và những công việc tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Đảng bộ Trường ĐHKT tổ chức Hội nghị này nhằm phổ biến, quán triệt Nghị quyết, giúp các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thông qua. Để triển khai học tập và thực hiện hiệu quả nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XI, Đảng ủy Trường ĐHKT cũng đã gửi tài liệu đến từng Chi bộ để các Chi bộ tiếp tục nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 7 - khóa XI được đi vào cuộc sống.


Tin: Lưu Nguyễn - Ảnh: Chiêm Đỗ