Thông tin cho sinh viên
 
Hội nghị Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế tháng 4/2013

Ngày 11/4/2013 Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy thường kỳ tháng 4/2013. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.


Hội nghị đã thực hiện các nội dung:

1.   Kiểm điểm và đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với các hoạt động của nhà trường trong tháng 2-3/2013 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

2.   Nghe trình bày dự thảo và đóng góp ý kiến xây dựng 2 nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học của Nhà trường. Hội nghị đã thống nhất hoàn thành và ban hành 2 nghị quyết vào tháng 5/2013.

3.   Thảo luận kế hoạch tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2010-2015. Hội nghị đã thống nhất phân công thực hiện các báo cáo sơ kết và xác định thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết vào đầu tháng 6/2013.

4.   Phổ biến, quán triệt việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

5.   Xét đề nghị chuyển đảng chính thức cho 4 đảng viên dự bị và xét đề nghị kết nạp đảng cho 4 quần chúng ưu tú là sinh viên.

Các nội dung kết luận của Hội nghị sẽ được phổ biến tới các chi bộ.


Văn phòng Đảng ủy ĐHKT