Trang Giới thiệu chung
 
Đặng Thị Hương1. Thông tin cá nhân:          

Họ và tên:
Đặng Thị Hương
Năm sinh:
1977
Chức vụ:
Giảng viên
Học vị:
Thạc sĩ (2003)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
huongdth@vnu.vn
Điện thoại:
(84-4) 3754.7506 + máy lẻ 307
Di động:
(84) 913 082 325
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • Năm 2010: Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • Năm 2003: Thạc sĩ Quản lý Hệ thống công nghiệp, Viện Công nghệ Châu Á (Thái Lan).
 • Năm 1999: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

3. Quá trình công tác:

 • Năm 2006 đến nay: Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • Năm 2004-2005: Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.
 • Năm 2000-2001: Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

4. Các công trình đã công bố:

 1. Đặng Thị Hương (2009), “Rào cản áp dụng hệ thống TQM vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Tạp chí Công nghiệp, (11+12).
 2. Đặng Thị Hương (2010), “Áp dụng Thẻ điểm cân bằng (BSC) tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam”, Chuyên san Kinh tế và kinh doanh - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN.
 3. Nguyễn Ngọc Thắng, Đặng Thị Hương (2011), “Human resource training in SMEs in Vietnam”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế về Kinh tế, Kinh doanh và Kế toán, Kuala Terengganu, Malaixia, 11/2011, tr. 411 – 416, đồng tác giả.
 4. Đặng Thị Hương (2012), “Application of ISO 14001 in Vietnamese food processing enterprises”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế Sản xuất bền vững và Quản trị môi trường, Hà Nội, 9/2012.
 5. Lê Quân và Đặng Thị Hương (2012), “Một số vấn đề về đào tạo cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đáp ứng yêu cầu của đổi mới và hội nhập”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư “Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển bền vững”, Hà Nội, 11/2012.
 6. Đặng Thị Hương (2013), Một số nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo Cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chuyên san Kinh tế và kinh doanh - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN (3).
 7. Đặng Thị Hương (2013), “Phát triển vốn nhân lực - giải pháp vượt khủng hoảng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia Ngày nhân sự Việt Nam, Hà Nội, tr. 137-142.
 8. Đặng Thị Hương và Nguyễn Đăng Minh (2014), “Quản trị tinh gọn với đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia Quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hà Nội, 4/2014, tr. 119 - 136.
 9. Đặng Thị Hương và Lê Quân (2014), “Đào tạo cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trước yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Khoa học Thương mại (6), tr. 42-47.

5. Các đề tài nghiên cứu:

 1. Một số rào cản khi áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng toàn diện TQM vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2008.
 2. Ứng dụng Thẻ điểm cân bằng (The Balanced Scorecard) vào các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2009.
 3.  Ứng dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn Hà Nội, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2010.
 4.  Đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ Quản trị Công nghệ và Phát triển doanh nghiệp, Đề án cấp ĐHQGHN, tham gia, 2011.
 5. Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thị trường Hà Nội, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2011.