Trang Giới thiệu chung
 
Lê Đình Hải1. Thông tin cá nhân

Họ và tên:

Lê Đình Hải

 

 

Năm sinh:

1974

Chức danh khoa học:

PGS

Chức vụ hành chính:

Giảng viên chính Khoa kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Điện thoại cố định:

084-24-37547506-309        

Di động:

084-0963587150

Email chính:

haild.ueb@vnu.edu.vn

Email thay thế:

haifuv@yahoo.com

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo

 • 02/2019-04/2013: Đại học tổng  hợp Queensland, Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Tiến sĩ
 • 06/2004-07/2006: Đại học Quốc gia Úc, Quản lý Môi trường và Phát triển, Thạc sĩ
 • 09/1991-05/1996: Đại học Lâm nghiệp, Lâm nghiệp chuyên môn hóa quản lý kinh tế, Kỹ sư Lâm nghiệp            

3. Quá trình công tác

 • 01/2019-02/2020: Trường Đại học Lâm nghiệp, Phó trưởng Khoa Kinh tế & QTKD
 • 03/1997-10/2014: Trường Đại học Lâm nghiệp, Giảng viên, Phó chủ nhiệm Bộ môn
 • 11/2014-10/2017: Trường Đại học Lâm nghiệp, Trưởng Khoa Kinh tế
 • 11/2017-12/2018: Trường Đại học Lâm nghiệp, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng
 • 03/2020-nay: Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Giảng viên chính

4. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây

 • Kinh tế và chính sách Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Kinh tế và chính sách tài nguyên và môi trường
 • Phát triển sinh kế bền vững
 • Giàm nghèo đa chiều, giảm nghèo bền vững
 • Chuỗi giá trị
 • Kinh tế tuần hoàn
 • Quản lý kinh tế

5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu

5.1. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần nhất

 1. Nghiên cứu đánh giá kết quả chính sách giao đất lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD), 01/1996-12/1996, Nghiên cứu viên hiện trường
 2. Tăng cường năng lực quốc gia cho việc thực thi các chương trình lâm nghiệp nhiệt đới, MARD và FAO, 01/1997-12/1997, Cán bộ nghiên cứu hiện trường
 3. Nghiên cứu về thị trường lâm sản các tỉnh phía Bắc Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD), 01/1999-12/1999, Cộng tác viên
 4. Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn về thị trường đất rừng và thuê rừng tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát  triển Nông thôn (MARD), 01/2008-12/2009, Cộng tác  viên
 5. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các công ty lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát  triển Nông thôn (MARD), 01/2008-12/2009, Thư ký
 6. Ứng dụng mô hình mạng Bayesian (Bayesian Network Model) trong việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên trường Đại Học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, 01/2014-12/2014, Chủ trì
 7. Ứng dụng  mô hình mạng Bayesian (Bayesian Network  Model) trong việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên trường Đại Học Lâm nghiệp - Cơ sở 2, Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân  hiệu Đồng Nai, 01/2015-12/2015, Chủ trì
 8. Ứng dụng  mô hình mạng Bayesian (Bayesian Network Model) trong việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định trồng rừng của các hộ gia đình tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, Trường Đại học Lâm nghiệp, 01/2016-12/2016, Chủ trì
 9. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp của học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Trường Đại học Lâm nghiệp, 01/2017-12/2017, Chủ trì
 10. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến đến thành công của các dự án khôi phục rừng, Học bổng MOET & Đại học tổng hợp Queensland (UQ), 02/2009-03/2013, Chủ trì
 11. Vai trò của Lâm sản ngoài gố đến sinh kế của các hộ gia đình sống phụ thuộc vào rừng: Nghiên cứu điểm tại Việt Nam, Cơ quan phát triển Quốc tế Australia, 06/2005-06/2006, Chủ trì

5.2 Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký

* Bài báo  ISI

 1. Le, H. D., Smith, C., Herbohn, J., &Nguyen H., 2020, A comparison of growth, structure and  diversity of mixed  species and monoculture reforestation systems in the Philippines, Journal of Sustainable Forestry, 1054-9811
 2. Le, H.D., Nguyen, T.K.T., 2020, The Contribution of Non-timber Forest Products to the Livelihoods of Forest-dependent People: Case Study in Hoa Binh Province, Vietnam Forests, Trees and Livelihoods Journal, 1472-8028
 3. Mai Anh Tran, T., Ko, D., Park, C.-R., & Dinh Le, H., 2019, A Bayesian network analysis of reforestation decisions by rural mountain communities in Vietnam, Journal of Forest Science and Technology, 2158-0715
 4. Le, H. D., Smith, C., & Herbohn, J., 2015, Identifying interactions among reforestation success drivers: A case study from the Philippines, Journal of Ecological Modelling, 0304-3800      
 5. Le, H. D., Smith, C., & Herbohn, J., 2014, What drives the success of reforestation projects in tropical developing countries? The case of the Philippines, Journal of lobal Environmental Change, 0959-3780    
 6. Herbohn, J. L., Vanclay, J., Ngyuen, H., Le, H. D., Baynes, J., Harrison, S. R., Cedamon, E., Smith, C., Firn, J., Gregorio, N. O., Mangaoang, E., & Lamarre, E., 2014,   Inventory Procedures for Smallholder and Community Woodlots in the Philippines: Methods, Initial Findings and Insights, Journal of Small-scale Forestry, 1873-7854
 7. Le, H. D., Smith,  C., Herbohn, J.,& Harrison, S.,2012, More than just trees: Assessing reforestation success in tropical developing countries, Journal of Rural Studies, 0743-0167             

* Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia:

 1. Lê Đình Hải, Nguyễn Thanh Sơn, 2018, Giải pháp tăng cường sự sẵn lòng tham gia của người dân vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 1859-4581
 2. Lê Đình Hải, 2017, Giải pháp thoát nghèo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 1859-0012

* Báo cáo tại hội nghị quốc gia/ quốc tế

 1. Mai Anh Tran, T. & Dinh Le, H., 2017, Analyzing the  key drivers of tree planting from local people with Bayesian Networks in Cao Phong  District, Hoa Binh Province, Vietnam                   

* Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa  học)

 1. Le, H.D., 2019, Assessing reforestation project success in tropical developing countries: Case studies in the Philippines and Vietnam, Science and Technics Publishing House, 978-604-67-1279-4          
 2. Mai Thị Lan Hương, Nghiêm Thị Tân, Lê Đình Hải, Lê Trung Hưng, Phạm Thanh Hải, 2018, Tài liệu đào tạo Marketing sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ
 3. Lê Đình Hải (Chủ biên), Nguyễn  Văn Tuấn, NguyễnMinh Đạo, 2018, Giáo trình “Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế”, NXB Khoa học Kỹ thuật, 978-604-67-1172-8   
 4. Trần Thị Thu Hà, Lê Đình Hải, 2017, Giáo trình “Kinh tế tài nguyên và môi trường”, NXB Nông nghiệp, 978-604-60-1102-6