Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thị Lan Hương1. Thông tin cá nhân:

Năm sinh:

Nguyễn Thị Lan Hương

 

 

Năm sinh

1984

Chức vụ

Giảng viên

Học vị:

Tiến sĩ

Email:

huongkthb@vnu.edu.vn

Di động:

(84) 868.889.882 

Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 2006: Cử nhân, Trường Đại học Lâm nghiệp, chuyên ngành Kinh tế lâm nghiệp.
 • 2010: Thạc sĩ, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế
 • 2017: Tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật nông lâm Tây Bắc (Northwest A&F University), tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

3. Quá trình công tác:

 • 12/2016 đến 9/2019: Giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
 • Từ 9/2019 đến nay: Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị - ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Kinh tế và quản lý môi trường
 • Nông nghiệp, nông thôn và nông dân
 • Quản lý nhà nước về kinh tế
 • Kinh tế và quản lý nông nghiệp
 • Chính sách kinh tế

5. Các công trình đã công bố:

5.1. Các bài viết

 1. Nguyen Thi Lan Huong, Yao Shun Bo, Shah Fahad, (2017), Farmers’ perception, awareness and adaptation to climate change: evidence from northwest Vietnam, International Journal of Climate Change Strategies and Management. 9 (4) 555-576. http://doi.org/10.1108/IJCCSM-02-2017-0032.
 2. Huong, N.T.L., Bo, Y.S., Fahad, S., 2018. Economic impact of climate change on agriculture using Ricardian approach: a case of northwest Vietnam. J. Saudi Soc. Agric. Sci. http://dx.doi.org/10.1016/j.jssas.2018.02.006.
 3. Nguyen Thi Lan Huong, Shunbo Yao & Shah Fahad (2018), Assessing household livelihood vulnerability to climate change: The case of Northwest Vietnam, Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, DOI: 10.1080/10807039.2018.1460801
 4. Fahad S., Wang J., Hu G., Wang H., Yang X., Shah A.A., Huong N.T.L., Bilal A. Empirical analysis of factors influencing farmers crop insurance decisions in Pakistan: Evidence from Khyber Pakhtunkhwa province, Land Use Policy, Volume 75, 2018. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.04.016
 5. Shah Fahad, Jing Wang, Arshad Ahmad Khan, Aman Ullah, Uzair Ali, Mohammad Shakhawat Hossain, Sufyan Ullah Khan, Nguyen Thi Lan Huong, Xiaoying Yang, Guang-yin Hu & Arshad Bilal (2018): Evaluation of farmers' attitude and perception toward production risk: Lessons from Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan, Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, DOI: 10.1080/10807039.2018.1460799

5.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học

 1. Sự tin tưởng, niềm tin, nhận thức nguy cơ và thích ứng với biến đổi khí hậu của nông dân vùng miền núi phía Bắc Việt Nam (Thành viên nghiên cứu chủ chốt. Thời gian thực hiện 2019 – 2021)