Trang Giới thiệu chung
 
Lê Thị Hồng Điệp1. Thông tin cá nhân:
 
Họ và tên:
Lê Thị Hồng Điệp
 
Năm sinh:
1978
Chức vụ:

Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:
Tiến sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
hongdiepvnu@gmail.com
Điện thoại:
(84-4) 37547506 + 100
Địa chỉ CQ:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 

2. Quá trình đào tạo:
 • 2010: Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2004: Thạc sĩ, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2000: Đại học, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.


3. Quá trình công tác:

 • 10/2013 đến nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 2001 - 9/2013: Giảng viên, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội.


4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Kinh tế chính trị.
 • Phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao.
 • Mối quan hệ giữa phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hình thành nền kinh tế tri thức.


5. Công trình đã công bố:


5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Lê Thị Hồng Điệp, Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế tri thức ở Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.
 2. Đồng tác giả, Những xu hướng phát triển kinh tế của thời đại cần nắm bắt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay, Sách “Giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, NXB Chính trị Quốc gia, 2010.
 3. Đồng tác giả, Chủ trương phát triển kinh tế tri thức phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng cộng sản Việt Nam, Sách Tìm hiểu vai trò của Đảng Cộng sản đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam”, NXB Chính trị Quốc gia, 2005.


5.2. Các bài viết
(đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Lê Thị Hồng Điệp, Những yêu cầu đối với nguồn nhân lực trong thời đại kinh tế tri thức, Tạp chí Cộng sản điện tử, số 77, 2005.
 2. Lê Thị Hồng Điệp, Các tiêu chí xác định nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam, Tạp chí Lý luận chính trị, số tháng 8/2008.
 3. Lê Thị Hồng Điệp, Kinh nghiệm trọng dụng nhân tài để hình thành nền kinh tế tri thức của một số quốc gia Châu Á và những gợi ý cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh số25, 2009.
 4. Lê Thị Hồng Điệp, Quan điểm của Đảng về đội ngũ doanh nhân qua các Văn kiện đại hội, Tạp chí Cộng sản điện tử, số phát hành ngày 11/4/2012.
 5. Lê Thị Hồng Điệp, Nguyễn Mạnh Hùng, Văn hóa dùng người của Hồ Chí Minh, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số phát hành 349, tháng 7/2013.


5.3.
Các đề tài nghiên cứu:

 1. Kinh tế tri thức và vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ trì, 2003 - 2004.
 2. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ trì, 2005 - 2006.
 3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua giáo dục đại học ở Việt Nam, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ trì, 2008 - 2009.
 4. Phát triển đội ngũ doanh nhân trong quá trình hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ trì, 2009 - 2011.
 5. Đổi mới quá trình sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ trì, 2011-2013.


6. Những thông tin khác về hoạt động đào tạo, NCKH:

       Số học viên cao học đã và đang hướng dẫn: 04