Trang Đào tạo đại học
 
Công nhận sinh viên trúng tuyển Khoá QH-2011-E, hệ chính quy (Chương trình đào tạo cử nhân bằng kép liên kết với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN)

Quyết định số: 1785/QĐ-ĐHKT ngày 16/09/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHNHIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
 

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc Gia Hà Nội ban hành theo quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2002 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ vào Quy chế đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ vào Thông báo số 1654/TB-ĐHKT ngày 5/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về kế hoạch tuyển sinh cử nhân bằng kép năm 2011;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp xét điểm chuẩn ngày 15/9/2011 của Hội đồng tuyển sinh Chương trình đào tạo cử nhân bằng kép liên kết với Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN của Trường Đại học Kinh tế năm 2011;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điểm trúng tuyển và số lượng sinh viên ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN trúng tuyển vào ngành Kinh tế phát triển của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2011 như sau:

-  Điểm trúng tuyển (điểm TBC): 2,66

-  Số lượng sinh viên trúng tuyển: 36 sinh viên

>> Danh sách kèm theo

Điều 3. Sinh viên trúng tuyển và nhập học được hưởng các nghĩa vụ và quyền lợi qui định trong các qui chế hiện hành tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội kể từ ngày nhập học.

Điều 4. Các ông, bà Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

>> Quyết định số: 1785/QĐ-ĐHKT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN