Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển theo ngành kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2010 (bổ sung)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển theo ngành kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2010 (bổ sung) như sau:


Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 1047/HD-ĐT ngày 05/4/2010 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính qui ở Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Công văn số 2366/ĐHQGHN-ĐT ngày 11/8/2010 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và xét tuyển nguyện vọng 2 vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Thông báo số 1470/TB-ĐTĐH ngày 10/08/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt danh sách trúng tuyển theo ngành kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010 (bổ sung) gồm 03 thí sinh (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Các Ông, bà Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng KH-TC, Chủ nhiệm khoa Kinh tế phát triển, khoa Kinh tế chính trị, khoa Tài chính-Ngân hàng và các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
>>
Nhấn vào đây để xem danh sách sinh viên trúng tuyển.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN