Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 vào Trường ĐHKT - kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2010

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 vào Trường ĐHKT - kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2010 như sau:


Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 1047/HD-ĐT ngày 05/4/2010 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính qui ở Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Công văn số 2366/ĐHQGHN-ĐT ngày 11/8/2010 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và xét tuyển nguyện vọng 2 vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Thông báo số 1470/TB-ĐTĐH ngày 10/08/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010;

Căn cứ hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 của thí sinh;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt danh sách trúng tuyển nguyện vọng 2 kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010 gồm 22 thí sinh (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Các Ông, bà Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng KH-TC, Chủ nhiệm khoa Kinh tế phát triển, khoa Kinh tế chính trị và các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

>>
Nhấn vào đây để xem danh sách sinh viên trúng tuyển


Trường ĐHKT - ĐHQGHN