Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo: Kế hoạch thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học

Thông báo số 3281/TB-ĐHKT ngày 20/10/2021 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


   Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-ĐHKT ngày 25/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Về việc Điều chỉnh mức thu học phí học lại, học cải thiện, học tự nguyện, học ngoài thời gian đào tạo chuẩn và học môn ngoài chương trình đối với các môn học thuộc khối kiến thức chung, kiến thức theo lĩnh vực quy định tại Quyết định số 2009/QĐ-ĐHKT ngày 19/07/2016; Quyết định số 2010/QĐ-ĐHKT ngày 19/07/2016; Quyết định số 2068/QĐ-ĐHKT ngày 01/08/2017; Quyết định số 1621/QĐ-ĐHKT ngày 16/06/2018; Quyết định số 1775/QĐ-ĐHKT ngày 20/06/2019; Quyết định số 2345/QĐ-ĐHKT ngày 10/09/2020;
   Căn cứ thông báo số 589/TB-ĐHKT ngày 30/03/2016 của Trường Đại học kinh tế về việc cách thức thu nộp học phí, lệ phí đối với người học của Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN;
   Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT), cụ thể như sau:
1. Đối tượng: Sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT (không gồm sinh viên các hệ đào tạo tuyển sinh năm 2020)
2. Học phí:
2.1. Học phí theo học kỳ (05 tháng/học kỳ): 17.500.000 đ (chi tiết theo phụ lục đính kèm).
Sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí được miễn, giảm theo mức học phí của hệ đào tạo chuẩn quy định tại Nghị định 81/NĐ-CP.
2.2. Học phí học lại, học cải thiện, học tự nguyện, học ngoài thời gian đào tạo chuẩn và học môn ngoài chương trình (chi tiết theo phụ lục đính kèm); mức thu học phí:
 Học phí các môn thuộc khối kiến thức chung, kiến thức theo lĩnh vực: 375.000đ/tín chỉ.
 Học phí các môn thuộc khối kiến thức khối ngành: 855.000đ/tín chỉ.
 Học phí các môn thuộc khối kiến thức theo nhóm ngành: 1.070.000đ/tín chỉ.
 Học phí các môn thuộc khối kiến thức ngành: 1.285.000đ/tín chỉ.
2.3.Giảm học phí:
Giảm 5% học phí phải thực tế phải nộp theo mức học phí ở mục 2.1 và 2.2.
3. Hình thức thu, nộp: thu học phí tự động qua ngân hàng BIDV.
4. Cách nộp: Sinh viên nộp tiền tương ứng với tổng số học phí phải nộp vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV, đã đăng ký nộp học phí tự động. Ngân hàng sẽ tự động thu học phí trong khoảng thời gian thu tại Mục 4. dưới đây.
(Sinh viên lưu ý, số dư tối thiểu duy trì tài khoản là 100.000đ, các chi phí có thể phát sinh như phí duy trì tài khoản, phí truy vấn, tin nhắn … nên số dư tiền trên tài khoản của sinh viên khi ngân hàng thu tối thiểu bằng tiền HỌC PHÍ + 100.000 đ)
5. Thời gian thu:
5.1. Thời gian đối chiếu và chuẩn bị học phí: Từ ngày thông báo đến hết ngày 26/10/2021.
5.2. Thời gian thu: từ ngày 9h00’ 27/10/2021 đến 17h00’ ngày 10/11/2021.
5.3. Thời gian đối chiếu, chốt kết quả thu học phí: từ ngày 11/11/2021 đến ngày 25/11/2021.
   Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí khi Ngân hàng thu được tiền học phí từ tài khoản của sinh viên đã đăng ký chuyển sang tài khoản thu học phí của Trường.
   Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí đúng hạn khi nộp học phí trước ngày 11/11/2021. Đến hết ngày 10/11/2021, tất cả sinh viên chưa được thu học phí phải có trách nhiệm kiểm tra, phản hồi những vướng mắc, lý do chính đáng về Phòng kế hoạch tài chính (Mail: khtc_kt@vnu.edu.vn) để được hỗ trợ. Các phản hồi của sinh viên về học phí phải được gửi và giải quyết để hoàn thiện học phí trước ngày 25/11/2021.
5.4. Quyết toán đợt thu: Danh sách những sinh viên chưa thu được học phí (nếu có) tính đến hết ngày 25/11/2021 sẽ được thông báo và gửi Phòng Đào tạo để xét thực hiện theo quy chế.
6. Chứng từ thu: Sinh viên có nhu cầu nhận biên lai thu học phí, nhận theo lớp thông qua lớp trưởng khi có thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính sau khi kết thúc đợt thu.
7. Thực hiện:
   Đề nghị các sinh viên thực hiện nộp học phí đầy đủ, đúng thời hạn quy định trên.
   Kết thúc đợt thu, Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ rà soát, thông báo và gửi danh sách những sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí (nếu có) tới Phòng Đào tạo để xét thực hiện theo quy chế. Sinh viên tự chịu trách nhiệm về thời gian nộp học phí.
   Mọi thắc mắc về học phí, đề nghị sinh viên liên hệ với Phòng Kế hoạch Tài chính bằng cách gửi mail: khtc_kt@vnu.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN