Trang Đào tạo đại học
 
Sinh viên, học viên Trường ĐH Kinh tế bắt đầu học online từ thứ Hai (16/3/2020)

Thông báo từ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN dành cho sinh viên, học viên về việc học online trên ứng dụng Microsoft Teams.


1. SINH VIÊN, HỌC VIÊN đọc kỹ file hướng dẫn đính kèm để tham gia học Online.

Trong ngày thứ 6 và cuối tuần, SINH VIÊN, HỌC VIÊN test thử, đảm bảo tham gia học tốt trên phần mềm từ tuần tới.

2. Lịch học Online đúng theo thời khoá biểu đã ban hành đối với cả các lớp bậc Đại học và Thạc sĩ từ thứ Hai, ngày 16/3/2020. Nhà trường thông qua Admin hệ thống có thể kiểm tra việc lên lớp dạy và học của tất cả các lớp theo thời khóa biểu.

3. Sinh viên khóa QH-2019-E học các học phần chuyên môn (online) từ ngày 16/3/2020 theo thời khóa biểu của Trường. Lịch học Giáo dục Quốc phòng An ninh tạm hoãn cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Nhà trường triển khai giảng dạy Online với tinh thần quyết tâm cao - "Tất cả vì sinh viên”. Nhà trường mong các em sinh viên, học viên nỗ lực, vượt khó khăn, hoàn thành tốt việc học tập!


Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN