Trang Đào tạo đại học
 
Sinh viên, học viên ĐHKT bắt đầu đi học lại từ ngày 2/3/2020

Thông báo số 372/TB-ĐHKT ngày 28/02/2020 về việc sinh viên, học viên bắt đầu đi học lại từ ngày 2/3/2020


Căn cứ kết luận cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do virus Corona 2019 gây ra (tên chính thức do WHO đặt là COVID-19) ngày 28/02/2020, Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định cho sinh viên trở lại trường học từ ngày 2/3/2020.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới toàn thể giảng viên, sinh viên, học viên trở lại trường học từ ngày 2/3/2020, cụ thể như sau:

1. Đối với sinh viên:

1.1. Sinh viên khóa QH-2016-E, QH-2017-E, QH-2018-E: sinh viên đi học bình thường theo thời khóa biểu từ ngày 02/03/2020.

1.2. Sinh viên khóa QH-2019-E: sinh viên đi học bình thường theo thời khóa biểu từ ngày 02/03/2020 đến ngày 13/3/2020. Sinh viên nghỉ học chuyên môn để tham gia học Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Hòa Lạc từ ngày 15/3/2020 đến ngày 26/4/2020. Sau khi kết thúc học Giáo dục Quốc phòng và An ninh, sinh viên tiếp tục đi học chuyên môn theo thời khóa biểu từ ngày 04/05/2020.

2. Đối với học viên: học viên đi học bình thường theo thời khóa biểu từ ngày 07/03/2020.

Trường Đại học Kinh tế sẽ có thông báo cập nhật thông tin liên tục căn cứ tình hình thực tế. Kính đề nghị toàn thể giảng viên, sinh viên, học viên chủ động theo dõi thông tin trên website: http://ueb.edu.vn/.

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên, sinh viên, học viên biết và thực hiện./.

Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN