Trang Đào tạo đại học
 
Các học phần thay thế, tương đương trong các chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Thông báo số 3125/TB-ĐHKT ngày 22/11/2018 Về việc Các học phần thay thế, tương đương trong các chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 2 năm 2013 về việc công nhận các môn học tương đương;

Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-ĐHKT ngày 10 tháng 4 năm 2014 về việc công nhận các môn học tương đương;

Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 5 năm 2014 về việc công nhận các môn học tương đương;

Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-ĐHKT ngày 10 tháng 4 năm 2014 về việc công nhận các môn học tương đương;

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-ĐHKT ngày 24 tháng 2 năm 2016 về việc phân công môn học cho các đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 4217/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 về việc công nhận học phần tương đương, thay thế;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-ĐHKT ngày 05 tháng 1 năm 2018 về việc công nhận các môn học tương đương;

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-ĐHKT ngày 6 tháng 2 năm 2018 về việc công nhận các môn học tương đương;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-ĐHKT ngày 12 tháng 3 năm 2018 về việc công nhận các môn học tương đương;

Nhà trường thông báo danh mục các học phần thay thế, tương đương trong chương trình đào tạo đại học, bao gồm các chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao theo danh sách đính kèm.

Tải thông báo tại đây >>>
Tải tệp đính kèm tại đây >>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN