Trang Đào tạo đại học
 
Điều chỉnh thời khóa biểu học phần tiếng Anh tăng cường 2 bậc đại học Học kỳ I năm học 2019-2020

Thông báo số 2744/TB-ĐHKT ngày 26/9/2019 về việc điều chỉnh Thời khóa biểu học phần tiếng Anh tăng cường 2 bậc đại học học kỳ I năm học 2019-2020


Căn cứ Thông báo số 1025/TB-ĐHNN ngày 30 tháng 08 năm 2019 của Trường Đại học Ngoại Ngữ về kết quả và kế hoạch tổ chức giảng dạy sau kì thi sát hạch trình độ tiếng Anh ngày 24/08/2019;

Căn cứ Thông báo số 2658/TB-ĐHKT ngày 18 tháng 09 năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế về Thời khóa biều học phần tiếng Anh tăng cường 2 bậc đại học - Học kỳ I năm học 2019-2020;

Căn cứ đơn xin thay đổi lịch học của 20 sinh viên khóa QH-2019-E đang học lớp tiếng Anh tăng cường 2;

Nhà trường thông báo điều chỉnh Thời khóa biểu học phần tiếng Anh tăng cường 2 áp dụng từ ngày 30/9/2019, chi tiết trong phụ lục đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

 
Download Thông báo tại đây >>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN